วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี
สำหรับการศึกษาและการประกอบการ

เรียนแล้วจะรู้…

  • องค์ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยี การศึกษาและการประกอบการ
  • ทัศนคติที่ดีในการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการศึกษาและการประกอบการ
  • ทักษะที่จำเป็นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการประกอบการ