วิชาสัมมนา 2

เรียนรู้วิชานี้แล้วได้…

  •  กำหนดกรอบวิจัยจากความสำคัญของปัญหาและการทบทวนวรรณกรรม
  • กำหนดเครื่องมือวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การวิจัย
  • จัดทำโครงร่างวิทยานิพนธ์